HomeФильмы и анимацияRelated VideosMore From: Veronica Cordeiro

Duterte VS. Roxas Nagkasagutan Sa Debate

1 ratings | 502 views
Duterte VS. Roxas Nagkasagutan Sa Debate. Naging mainit ang batuhan ng isyu nina Mar Roxas at Rodrigo Duterte sa ikalawang yugto ng Presidential debate kahapon. Nag-ugat ang kanilang bangayan . Round 2: Mar Roxas Vs Rodrigo Duterte Presidential Debate 2016 Round 2 | Part 1 Mar Roxas Vs Rodrigo Duterte Round 2: Mar Roxas Vs Rodrigo Duterte Presidential Debate 2016 Round 2 | Part 1 Mar Roxas Vs Rodrigo Duterte Round 2: Mar Roxas Vs Rodrigo Duterte Presidential Debate 2016 Round 2 | Part 1 Mar Roxas Vs Rodrigo Duterte
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.